Ochrana údajů

Ochranu vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považuje společnost Knorr-Bremse za důležitou. Osobní údaje získané při návštěvě našich webových stránek zpracováváme v souladu s právními předpisy platnými v zemích, v nichž jsou příslušné webové stránky provozovány.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek se na našem webovém serveru standardně uloží údaje o poskytovateli internetových služeb, webové stránce, jejímž prostřednictvím jste nás navštívili, internetovém prohlížeči, operačním systému, webových stránkách, které jste u nás navštívili a datu a trvání vaší návštěvy.

Účel využití a poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účel, pro který jste nám je sdělili. Získávání nebo poskytování osobních údajů institucím a úřadům příslušných států se odehrává pouze v rámci jejich závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci jsou zavázáni k mlčenlivosti a ochraně poskytnutých osobních údajů.

Bezpečnost

Skupina Knorr-Bremse chrání vaše údaje pomocí technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zabraňují náhodné nebo úmyslné manipulaci s údaji, jejich ztrátě, zničení nebo zpřístupnění neoprávněným osobám. Naše bezpečnostní opatření jsou dále rozvíjena v souladu s technologickým pokrokem.

Share