Právní upozornění

Bezplatné informace uvedené na této webové stránce slouží výhradně pro vaši informaci. V žádném případě nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Z poskytnutých informací nelze vyvodit žádné nároky plynoucí z informací, doporučení nebo konzultací. Pokud nedojde k úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany, je ručení za škody zásadně vyloučeno.

Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoli změnit, doplnit nebo smazat.

Cíle odkazů, které vedou z našich webových stránek na cizí internetové stránky, neobsahovaly podle našich informací v době uvedení odkazu obsah, který by byl v rozporu se zákonem. Tyto cizí internetové stránky však nemůžeme nijak ovlivňovat a výslovně se tímto distancujeme od obsahu informací, které jsou na takovýchto internetových stránkách uvedeny. Nemůžeme zejména zaručit, že další internetové stránky odkazované webové prezentace neobsahují výlučně právně nezávadný obsah, ani že odkazovaná internetová stránka nebude později změněna způsobem, který není v souladu se zákonem.

Označení značek uvedených na stránkách nejsou na našich webových stránkách vždy označeny jako takové. Upozorňujeme, že takové značky přesto podléhají pravidlům autorského práva.

Námi vytvořené texty, programy, grafika a audio a video soubory podléhají našemu právu na používání a zpeněžení díla a nelze je rozmnožovat nebo šířit bez našeho souhlasu.

Zadání osobních údajů uživatele je dobrovolné a není podmínkou využívání vzdálených a mediálních služeb, které nabízíme. Upozorňujeme, že podle § 33 spolkového zákona na ochranu údajů (BDSG) můžeme shromažďovat a zpracovávat určité údaje o uživateli pro naše další použití.

V případě, že jednotlivá ustanovení tohoto prohlášení o omezení záruky již nebude odpovídat platným zákonným předpisům, zůstává platnost zbývajících ustanovení zachována.

Odpovědná osoba podle platné státní smlouvy: Eva Seifert.

Share